Privacyverklaring en Algemene voorwaarden

De Nijnerij maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat de website soepel draait. Ook stelt het ons in staat om informatie te verzamelen met Google Analytics over het gebruik van De Nijnerij, waardoor we de website kunnen verbeteren. De gegevens in Google Analytics zijn anoniem. Gegevens worden niet met derden gedeeld. Als je gebruik maakt van deze website en in de cookiebalk op OK klikt, gaan we ervan uit dat je hiermee instemt.

Als je wilt voorkomen dat jouw gegevens worden gebruikt in Google Analytics, afmelden kan door hier een programma op je browser te installeren. Verder is het mogelijk om je cookies uit te schakelen of te verwijderen. Dit doe je in je eigen browser-instellingen.

Om je met gemak blogs of informatie te laten delen maken we gebruik van een deelsysteem gekoppeld aan social media. Ook staan er in diverse blogs links naar andere websites toe. Hoe deze websites en social mediakanalen met de privacy omgaan, lees je in hun eigen privacyverklaring.

 

Algemene voorwaarden De Nijnerij

 

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1 Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, waarbij de Gedragskundige zich verbindt jegens de Klant een Gedragskundige behandeling in te stellen ten behoeve van de huisdier(en) van die Klant.

1.2 Dierengedragskundigebehandeling: (hierna ‘Behandeling’) : het opmaken van een anamnese, het stellen van een diagnose, het vaststellen van een therapie en het begeleiden of instrueren (telefonisch, per Whats’App of per email) van de Klant inzake de uit te voeren therapie, eventueel in overleg met de dienstdoende dierenarts.

1.3 De dierengedragsdeskundige (hierna “Gedragsdeskundige”): Josine Warnier, eigenaar van de Nijnerij, gevestigd in Maastricht.

1.4 Klant: 1. eigenaar van het dier, die de Gedragskundige wenst in te schakelen en daartoe telefonisch, mondeling of per email opdracht toe geeft inzake het ongewenste gedrag van zijn huisdier. 2 bedrijf of instelling welke De Nijnerij inhuurt voor consultancy of het geven van een lezing of workshop.

1.5 Contractperiode: de overeengekomen duur van de opdracht in de vorm van één of meer vervolgafspraken van vooraf bepaalde tijdsduur.

1.6 Interne behandeling: het betreffende huisdier verblijft tijdelijk bij de Gedragskundige ten behoeve van de behandeling.

1.7 Consult: Eerste afspraak bestaat uit een thuisbezoek van 60 minuten of online consult van 30 minuten.

1.8 Nazorg: Alleen bij koppelconsult thuis, All-In koppelvakantie en adviesgesprek thuis. Dit bestaat uit 3 contact momenten per email of Whats App binnen een tijdsbestek van 2 maanden na het consult, duur ongeveer 10 minuten per contact moment.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat online/fysieke vervolgconsulten tot stand worden gebracht. Als de klant geen gehoor geeft aan de online/fysieke consulten houdt de Gedragskundige zich het recht voor deze en de volgende consulten of contactmomenten te laten vervallen, ook binnen de contractstermijn van 2 maanden. (Gedeeltelijke) restitutie van het consultbedrag is niet mogelijk.

 

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN EN DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten, welke door de klant zijn gegeven en door de Gedragskundige zijn aanvaard conform artikel 2.2.

2.2 Overeenkomst van opdracht komen tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken tot het vaststellen van een eerste diagnose, van (een serie van) vervolgafspraken ter begeleiding van Klant in het uitvoeren van de therapie en/of tot het achterhalen/behandeling van het probleemgedrag van het betrokken dier bij de Gedragskundige ten behoeve van een interne behandeling.

2.3 Opname in het agenderings-en emailsysteem van Gedragskundige geldt inzake de totstandkoming van de overeenkomst tot Opdracht als bewijs.

 

ARTIKEL 3: UITVOERING VAN DE OPDRACHT

3.1 De Gedragskundige staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.

3.2 De Klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van de Gedragskundige op te volgen.

3.3 De Klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, tijdens de door de Gedragskundige voorgestelde behandeling, gebruik te maken van de door de Gedragskundige voorgestelde hulpmiddelen in verband met de veiligheid van de klant, dier, Gedragskundige en omgeving.

3.4 Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de Gedragskundige worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.

3.5 Dieren, welke een door de Gedragskundige (eventueel interne) behandeling ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen myxomatose,  het viraal haemorrhagisch syndroom (VHS), RHD1 en RHD2. middels gangbare periodieke entingen via een dierenarts. Indien een van de dieren ziek is, zal het consult worden uitgesteld of het dier teruggaan naar de eigenaar. Voor het welzijn van de dieren worden geen koppelconsults/vakanties met konijnen gedaan boven 25 graden Celsius mits de Gedragskundige anders beslist door het inzetten van hulpmiddelen ten behoeve van het welzijn van de konijnen.

3.6 Mocht het tijdens de Interne behandeling noodzakelijk  zijn om acuut naar de dierenarts te gaan met het betreffende dier, zal de Gedragskundige, waar de situatie het toelaat, overleggen. Mocht de Gedragskundige de Klant vooraf aan het dierenartsbezoek niet telefonisch kunnen bereiken voor overleg of een situatie als zorgelijk tot levensbedreigend beoordelen, zal de Gedragskundige die actie ondernemen welke noodzakelijk is voor het welzijn, gezondheid en welbevinden van het betreffende huisdier. De eventuele dierenartskosten en overige kosten die dit met zich meebrengt, zijn voor rekening van de Klant.

3.6 Mocht een van de betreffende dieren onverwachts overlijden tijdens de (interne) behandeling, kan De Nijnerij of Gedragskundige niet aansprakelijk worden gesteld.

3.7 De duur van de Interne behandeling wordt vooraf schriftelijk afgestemd en kan alleen verlengd of ingekort worden na overleg en schriftelijk bevestiging door de Gedragskundige.

3.8 De kosten van de Interne behandeling staan beschreven op http://www.denijnerij.nl en worden voor aanvang van de Interne behandeling voor 50% voldaan. Het overige bedrag en eventuele bijkomende kosten worden betaald door de Klant op de laatste dag van de Interne behandeling.

 

ARTIKEL 4: VERLENGING EN BEËINDIGING

4.1 Verlenging van de contractperiode is mogelijk door het door beide partijen overeenkomen en maken van een vervolgafspraak conform artikel 2.

4.2 De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode (2 maanden) zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.

4.3 Na overeenstemming van partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk.

4.4 Partijen kunnen in ieder geval de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaven van redenen beëindigen indien;

4.4.1 De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;

4.4.2 De wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

4.4.3 De wederpartij bij kracht van gewezen vonnis wordt veroordeeld tot een (al dan niet

voorwaardelijke) vrijheidsstraf, wegens een strafbaar feit;

4.4.4 De wederpartij handelt in strijd met het recht.

4.4.5 De wederpartij tussentijds adviezen opvolgt van anderen waardoor met het therapieplan/adviezen van De Nijnerij onvoldoende successen kunnen worden geboekt.

 

ARTIKEL 5: VERGOEDINGEN en ANNULERING

5.1 Terzake van de uit hoofde van de Opdracht door de Gedragskundige te verlenen diensten heeft deze aanspraak op een vergoeding, welke bij overeenkomst van Opdracht wordt vastgesteld. De kosten en actuele tarieven voor een van de diensten van De Nijnerij staan vermeldt op de website van De Nijnerij  http://www.denijnerij.nl en gelden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met goedkeuring van de Gedragskundige.

5.2 Het tot stand komen van de overeenkomst van Opdracht conform artikel 2, leidt altijd onverkort tot de verplichting tot betaling.

5.3 De vergoeding dient aan het einde van het consult betaald te worden aan de Gedragskundige. Betaling per bankovermaking na het consult is alléén mogelijk binnen 7 dagen.

De eventuele verslaglegging/behandelplan komt enkel in bezit van de cliënt na betaling van de volledige vergoeding.

5.4 Deelbetaling van de vergoeding voor de behandeling zijn alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring door de Gedragskundige.

5.5 De vergoeding voor een lezing of workshop aan de Gedragskundige is mogelijk via betaling per bankovermaking na de lezing of workshop mits binnen 14 dagen.

5.6 Annulering door Klant van gemaakte afspraken voor een lezing, webinar of workshop zal door de Gedragskundige aanvaardt worden tot 4 weken voor aanvang .

5.7 Indien de Klant een gemaakte afspraak eenzijdig opzegt, blijft de betalingsverplichting tot stand. Tot 4 weken voor aanvang van een van de diensten is annulering kosteloos. Binnen 4 weken voor aanvang van het consult is de klant 25% van het consult (of een van de andere overeengekomen diensten) bedrag verschuldigd. Binnen 1 week voor aanvang van het consult is de Klant 50% van het consult bedrag verschuldigd. Indien de afspraak op een later tijdstip wordt ingehaald zijn er geen extra kosten verschuldigd met uitzondering van de All-in Koppelvakanties.

5.8 Bij ziekte of overlijden van het dier of eigenaar is annulering kosteloos mits een verklaring van de (dieren)arts kan worden overlegd.

5.9 Indien de Gedragskundige  door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, zal getracht worden de Klant daarvan tijdig telefonisch op de hoogte te brengen met een voorstel van een andere datum voor het te plannen consult of afspraak. Aan het onverhoopt niet ontvangen van bericht van annulering kunnen geen rechten worden ontleend.

 

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID

6.1 De Gedragskundige kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van door de Klant gewenst resultaat. De Gedragskundige heeft een inspanningsverplichting.

6.2 Daarentegen zal de Gedragskundige in alle redelijkheid zijn uiterste best betrachten om het gewenste resultaat bij de  behandeling te bereiken. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.

6.3 De Gedragskundige is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de behandeling door de Gedragskundige.

6.4 Deelname door Klant aan de behandeling door de Gedragskundige gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De Klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar dier(en).

6.5 Klanten worden geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor derden (WAP) afgesloten te hebben, welke ook voor zijn/haar dier geldig is.

 

ARTIKEL 7: GEHEIMHOUDING

7.1 De Gedragskundige zal alle haar verstrekte informatie als vertrouwelijk beschouwen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

7.2 De Gedragskundige zendt, indien afgestemd, een beknopte samenvatting van het consult aan de dienstdoende dierenarts tenzij de Klant  hiervoor voorafgaand aan het consult geen toestemming geeft.

7.3 De Gedragskundige zal eventueel gemaakt video of fotomateriaal niet gebruiken voor andere doeleinden, behalve educatieve doelstellingen, dan de behandeling zonder mondelinge of schriftelijke toestemming van de klant.

7.4 Het is Klant niet toegestaan verkregen informatie van de Gedragskundige zoals het verslag/behandelplan te veelvuldigen en de verspreiden aan derden.

 

ARTIKEL 8: INTELLECTUELE EIGENDOM EN COPYRIGHT

8.1 De Gedragskundige behoudt zich alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de Opdracht inzake methoden, therapie en hulpmiddelen in de meest brede zin zijn ontwikkeld.

8.2 Alle door de Gedragskundige verstrekte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake de behandeling door de Gedragskundige en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gedragskundige worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

 

ARTIKEL 9: SLOTBEPALINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

9.1 Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die de Gedragskundige dient te maken tot behoud van zijn rechten met betrekking tot invordering van door Klant verschuldigde bedragen komen ten laste van de Klant.

9.2 Voor het overige, niet bepaalde kosten, beslist de Gedragskundige. Deze beslissingen zijn bindend.

9.3 Partijen komen ten aanzien van alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, overeen dat deze geschillen in eerste instantie worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank, waaronder de Gedragskundige ressorteert.

 

ARTIKEL 10: KLACHTENREGELING

10.1 De Nijnerij houdt niet van ontevreden klanten, mocht u toch een klacht hebben maak deze dan eerst bespreekbaar met Gedragskundige Josine Warnier. We zoeken graag samen naar een goede oplossing.

10.2 Indien u na het mondeling aangeven van uw ontevredenheid nog ontevreden blijft over de dienstverlening van De Nijnerij, dan kunt u een officiële klacht indienen bij De Njnerij.

10.3 Klachten dienen schriftelijk ingediend te worden en worden enkel in behandeling genomen gedurende de looptijd van het gedragstherapieconsult tot maximaal een maand erna.

10.4 Na ontvangst van uw klacht krijgt u binnen 2 werkdagen een schriftelijke bevestiging van ontvangst waarin aangegeven staat wat uw klacht is en op welke wijze en wanneer wij inhoudelijk terugkoppeling geven over uw klacht. Wij streven er naar dit uiterlijk binnen 2 weken te bewerkstelligen.

10.5 De Klant tekent digitaal voor akkoord van deze voorwaarden bij het ontvangen en invullen van de online vragenlijst voorafgaand aan het consult en/of bevestiging van de afspraak voor een lezing, workshop of gedragstherapie consult. De klant wordt vooraf geattendeerd op het lezen van deze voorwaarden.